Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Донецька філія
Герб кафедри  Зав.кафедри Омельченко О.Ю., к.е.н.
Викладачі кафедри Викладачі кафедри
Призові місця в олімпіадах
Виставка нормативної та навчальної літератури Виставка нормативної та навчальної літератури
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
   Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі знань «Економіка і підприємництво» за напрямом
підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 і спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит».
   Випускову кафедру бухгалтерського обліку та аудиту очолює кандидат економічних наук -
Омельченко Олена Юріївна.
   У складі кафедри 11 викладачів: 3 кандидати економічних наук, аспіранти, викладачі-методисти,
викладачі вищої категорії.
   Профільними дисциплінами кафедри є: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік у
банках», «Облік у бюджетних установах», «Управлінський облік», «Аудит», «Організація і методика
економічного аналізу» та інші.
   Ключовим елементом «формули успіху» кафедри бухгалтерського обліку та аудиту є високий
професійний рівень викладацького складу і сприятливий моральний клімат у колективі.
   Викладачі кафедри відвідують постійно діючі семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації,
що дозволяє їм бути обізнаними щодо змін, які відбуваються в обліку і аудиті.
   Сьогодні викладачі кафедри працюють над створенням навчальних посібників, постійно беруть
участь у міжнародних всеукраїнських, регіональних і науково-практичних конференціях, які присвячені
проблемам обліку та аудиту в системі управління господарською діяльністю.
   Кафедра підтримує загальну практику нашого університету і залучає до навчального процесу
провідних фахівців з вищих навчальних закладів України, бухгалтерів та аудиторів-практиків.
   На сьогоднішній день навчальний процес здійснюється з урахуванням вимог Болонського процесу,
можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування досвідченої,
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної
мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку.
   Методичне забезпечення навчального процесу було і залишається основним критерієм якісної
освіти у вищому навчальному закладі.
   Викладачами кафедри розроблені та використовуються в навчальному  процесі методичні
посібники для проведення практичних занять, організації самостійної роботи студентів з дисциплін та
інші; проводиться інтенсивна робота у напрямі оновлення всієї навчально-методичної документації з
дисциплін, що викладаються; підтримується постійний зв’язок з бібліотекою.
   Поряд з традиційними методами навчання (лекції, семінарські та практичні заняття), викладачі
кафедри обліку і аудиту впроваджують активні форми навчання, спрямовані на стимулювання
самостійної роботи студентів і творчого використання знань (ділові ігри, ситуаційні завдання й інші);
набуває поширення практика використання електронних підручників і дистанційного навчання.
   Напрями наукової роботи викладачів кафедри:
   1) Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та
аудиті;
   2) Актуальні проблеми становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні;
   3) Актуальні проблеми розвитку бухгалтерського обліку у державному секторі та шляхи їх
вирішення;
   4) Міжнародні стандарти фінансової звітності та Міжнародні стандарти аудиту: проблеми 
впровадження та шляхи вдосконалення.
   На кафедрі створено та функціонує студентське наукове товариство «Accounting».
   Метою роботи наукового товариства є: поглиблення знань студентів з бухгалтерського обліку,
аналізу та аудиту; формування практичних навичок та вмінь; розвиток інтелектуальної сфери
особистості; ознайомлення студентів з правилами написання статей та тез доповідей; формування
особистого погляду на проблему та аналіз різноманітних джерел, вміння здобувати та систематизувати
інформацію, робити висновки і наводити пропозиції згідно обраної теми.
   Основними напрямами науково-дослідної роботи студентів є дослідження проблем обліку, аналізу і
аудиту в сучасних умовах, вивчення аспектів розвитку обліку на сучасному етапі, особливостей
застосування інформаційних технологій в обліково-аналітичних дослідженнях, сучасних аспектів
контрольно-ревізійної роботи в Україні.
   Члени наукового товариства посідають призові місця в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних
конференціях за фахом.
   Професія бухгалтера є універсальною й перспективною. Враховуючи те, що навчальний процес
передбачає надання студентам глибоких знань з гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних і
фахових дисциплін, випускник кафедри з вищою освітою та певним досвідом можуть обіймати посади
управлінців - президента фірми, фінансового директора, головного бухгалтера, бухгалтера-ревізора,
аудитора й інших керівників у структурних підрозділах управління підприємствами, структурними
підрозділами, різних формуваннях регіонального і територіального рівнів та інших структурах
управління і господарської діяльності.
   Для здійснення цього випускники кафедри проходять виробничу практику в економічних та
бухгалтерських службах великих підприємств, комерційних банків, в обласних та районних структурах
Державної податкової адміністрації, Пенсійного фонду та інших бюджетних установах.
   Про високій рівень підготовки випускників кафедри свідчить той факт, що багато з них
зарекомендували себе на посадах головних бухгалтерів та їх заступників, аудиторів у бюджетних
установах, у структурах Державної податкової адміністрації.
   Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту особливо пишається своїми випускниками, адже вони є
успішними людьми.
Яндекс.Метрика
Головна Кафедри Структурні підрозділи Наукова діяльність Бібліотека Працевлаштування Виховна робота Абітурієнту Дистанційне навчання