Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Донецька філія
Яндекс.Метрика
Книжкові вистави Культурно-масова робота Нові надходження літератури Календар пам'ятних дат 2014 рік
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
ЕКОНОМІКА
 
338
Б 73
Богдан І.В.
Прогнозування нагромадження основного капіталу : Монографія / І. В.
Богдан. - Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2011. - 200 с.
ГРНТИ ББК
06.35.51 65.023
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: У монографії досліджено проблематику прогнозування нагромадження
основного капіталу як елементу системи державного регулювання економіки. На
основі узагальнення теоретичних концепцій нагромадження основного капіталу й
аналізу особливостей інвестиційних процесів в умовах України, з використанням
методів економіко-математичного моделювання, розроблено методологічний апарат
і модель прогнозування нагромадження основного капіталу, що надає можливість
здійснювати прогнозно-аналітичні розрахунки сценарної поведінки нагромадження
основного капіталу в розрізі інституційних секторів економіки. Для науковців,
працівників державних установ, викладачів і студентів економічних спеціальностей,
а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою моделювання і
прогнозування економічних процесів.
 
33(081)
В 58
Власюк, Олександр Степанович .
Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та
антикризового регулювання : Наук. вид./ О. С. Власюк ; Держ. навч.-наук.
установа "Акад. фінансового упр.". - К. : [ДННУ "Акад. фін. упр."], 2011. - 474 с
ГРНТИ ББК
06.35.51 65.261
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(5)
Анотація: Здійснено теоретичне та науково-методологічне обґрунтування
економічної безпеки (ЕБ) як окремого напряму економічної науки. Розглянуто
проблеми ЕБ стратегій розвитку й економічних трансформацій. Розкрито питання
інвестиційно-інноваційної та енергетичної безпеки країни. Проаналізовано безпековий
контекст зовнішньоекономічної стратегії та міжнародних відносин. Висвітлено
проблеми антикризового регулювання й ЕБ інтеграційних процесів. Визначено вплив
сучасної енергетичної політики Російської Федерації на енергобезпеку України.
Висвітлено напрями економічного співробітництва України з ЄС. Увагу приділено
проблемним питанням функціонування зони вільної торгівлі у межах СНД.
Охарактеризовано стан і перспективи розвитку Організації Чорноморського
економічного співробітництва. Увагу приділено проблемам побудови в Україні
державної системи стратегічного планування та прогнозування.
 
330.1
(075.8)
Ч-96
Чухно, Анатолій Андрійович.  
Вибрані праці : Монографія. У 2 томах / А. А. Чухно. - Київ : АФУ. - 2012. - ISBN
978-966-2380-54-5
Том 1 / Передм. Л. В. Губерський, Т. І. Єфименко. - 556 с. - Бібліогр. в підрядк.
прим.
ГРНТИ ББК
06.35.31 65.9(4Укр)
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: Пропонована монографія - це перша спроба змінити уявлення про
економічну теорію як конгломерат різнорідних теорій і перейти до цілісного, логічно
обґрунтованого, системного викладу економічної теорії як науки. Нині поряд з
теорією ринкової економіки існують теорії постіндустріальної, інформаційної
економіки, економіки знань, теорія нематеріального інтелектуального виробництва з
новими поняттями: інтелектуальний капітал, інтелектуальна власність тощо, проте,
попри зростання їх значення вони недостатньо висвітлюються в економічній
літературі. Автор, спираючись на новітній цивілізаційний принцип, наводить нове
тлумачення предмета економічної теорії, розкриває взаємодію матеріальних і
нематеріальних, інтелектуальних виробничих відносин та інститутів, індустріального
ринкового господарства з інформаційною, постіндустріальною економікою,
технологічних основ економіки з розвитком людини, виробничих відносин
(матеріальних і нематеріальних), що дає змогу зрозуміти глибокі взаємозв'язки
різних теорій, категорій і процесів та створити нову логіку і структуру економічної
теорії на принципах її цілісності й системності, глибше розкрити закономірності
суспільного прогресу.
 
330.1
(075.8)
Ч-96
Чухно, Анатолій Андрійович.  
Вибрані праці : Монографія. У 2 томах / А. А. Чухно. - Київ : АФУ. - 2012. - ISBN
978-966-2380-54-5
Том 2 . - 479 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.
ГРНТИ ББК
06.35.31 65.9(4Укр)
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: У виданні відображено новаторський підхід до системного дослідження
питань наукової методології (історії предмета, методи пізнання економіки,
парадигмальні зміни, синтез ключових теорій, функції економічної теорії та ін.),
формування нової інституціонально-еволюційної парадигми економічної науки.
Обґрунтовано оригінальну авторську концепцію теорії перехідного періоду в умовах
ринкової трансформації соціально-економічних відносин в Україні. Розглянуто
питання докорінної зміни місця і ролі людини та її праці в процесі становлення  нової
інформаційної економіки З’ясовано сутність, характерні особливості, закономірності
та тенденції розвитку грошей і товарно-кредитних відносин, фінансової й валютної
систем, сучасного світового господарства в умовах глобалізації. Проаналізовано
взаємозв’язок і взаємодію інституціональної теорії і фінансової науки, реформування
бюджетного, податкового та кредитного механізмів, роль економічної науки в
дослідженні фінансово-економічних криз і розробленні антикризової політики.
Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів, широкого кола фахівців фінансово-
економічної сфери.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
 
657
Б 94
Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації
управління державними фінансами : Монографія. В 2-х томах / За ред. Л.Г.
Ловінської. - Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". - 2013. - ISBN 978-
966-2380-62-0
Том 1 : Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до
міжнародних стандартів : Монографія / Н.І. Сушко, С.В. Свірко. - 568 с. - Бібліогр.:
с. 440-454
ГРНТИ ББК
06.073 65.052
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(1)
Анотація: У монографії викладено основні засади реформування бухгалтерського
обліку в державному секторі України відповідно до міжнародних стандартів,
проаналізовано зміни бюджетного законодавства України в контексті розвитку
системи управління бухгалтерського обліку для державного сектору з метою
визначення подальших шляхів імплементації їх положень у нормативно-правове
забезпечення бухгалтерського обліку в державному секторі України. Особливу
увагу приділено напрямам удосконалення вітчизняного обліку виконання
держбюджету в умовах запровадження методу нарахування. Досліджено діючі
форми фінансової та бюджетної звітності суб’єктів державного сектору в порівнянні
з формами звітності, яка складатиметься з відображенням інформації про виконання
бюджетів і кошторисів бюджетних установ на основі методу нарахування.
Для державних службовців, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.
 
657
Б 94
Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації
управління державними фінансами : Монографія. В 2-х томах / За ред. Л.Г.
Ловінської. - Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". - 2013. - ISBN 978-
966-2380-62-0
Том 2 : Реформування фінансового контролю як складової інституційних реформ у
системі управління державними фінансами : Монографія / П.П. Андрєєв, О.О.
Чечуліна, І.Ю. Чумакова. - 328 с. - Бібліогр.: с. 251-266
ГРНТИ ББК
06.073 65.052
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(1)
Анотація: У другому томі монографії розкрито основні засади реформування
фінансового контролю як важливої складової системи управляння  державними
фінансами України, взаємозв’язок розвитку бухгалтерського обліку в державному
секторі з реформуванням державного внутрішнього фінансового контролю,
досліджено контрольну функцію Державної казначейської служби України. Основну
увагу приділено реформуванню таких форм державного фінансового контролю, як
державний фінансовий аудит, інспектування та перевірки державних закупівель в
умовах управляння змінами в системі державних фінансів України. Запропоновано
шляхи удосконалення методології і організації внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту в державному секторі.
Для державних службовців, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.
 
657:
336.145.1
Б 94
Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України
: Навчальний посібник. - [РМОНУ] / С. В. Свірко та ін. ; авт. передм. Т. І.
Єфименко. - Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. - 944 с. -
(Бюджетна і податкова система : методологія, організація, навчання). - Бібліогр.
наприкінці розд.
ГРНТИ ББК
06.073 65.052+67.301
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: У навчальному посібнику докладно висвітлено питання бухгалтерського
обліку та контролю діяльності суб'єктів бюджетної сфери в контексті положень
Бюджетного кодексу України.
Для студентів, аспірантів, викладачів внз, науковців, державних службовців.
Навчальна література /Бухгалтерський облік/Осн
 
657
Н 83
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : Монографія / За
заг. ред. Л.Г. Логвінської. - Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. -
294 с. - Бібліогр.: с. 226-228
ГРНТИ ББК
06.073 65.052+65.053
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: У монографії викладено концептуальні підходи до розроблення та
вдосконалення нормативно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку і
звітності в Україні в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ); проведено аналіз міжнародного досвіду застосування МСФЗ в
контексті оподаткування прибутку підприємств; визначено роль та значення
первинної документації та Плану рахунків бухгалтерського обліку при застосування
МСФЗ; обґрунтовано методологію розрахунку податкових різниць у контексті
імплементації МСФЗ в Україні.
Для керівників, бухгалтерів підприємств, представників держфінорганів, аудиторів,
науковців, докторантів, аспірантів, викладачів та студентів.
ФІНАНСИ
 
336
Г 60
Голубка С.М.
Інституціалізація фінансового господарства України : історична
ретроспектива : Монографія / С. М. Голубка. - Київ : ДННУ "Академія
фінансового управління", 2013. - 453 с. - Бібліогр.: с. 322-383
ГРНТИ ББК
06.073 65.261
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(1)
Анотація: У монографії розкрито інституційні теоретико-методологічні засади
становлення та розвитку фінансів України, сформовано концепцію нового предмета
"Інституціалізація фінансового господарства України", а також проаналізовано
ретроспективу фінансового господарства на українських землях. На основі
всебічного теоретичного аналізу і широкої фактологічної бази з’ясовано витоки
зародження фінансового господарства України, еволюційних поступ та наукові
підходи до дослідження його інституалізації, а також висвітлено особливості та
науково-практичну значимість національного фінансознавства.
 
336.21
П 64
Потенціал рентних платежів за видобуток корисних    копалин в Україні :
Монографія / А.М. Соколовська, Л.М. Уніговський. - Київ : ДННУ "Академія
фінансового управління", 2013. - 228 с. - Бібліогр.: с. 179-192
ГРНТИ ББК
06.73.15 65.261
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: Монографія присвячена комплексному аналізу оподаткування рентних
доходів, як важливого джерела формування фінансових ресурсів держави.
Визначено економічний зміст природної ренти, що створюється від видобутку
корисних копалин, та форми її вилучення до бюджету держави;вивчено світовий
досвід оподаткування видобутку корисних копалин та можливості його використання
в Україні; досліджено еволюцію законодавчого регулювання справляння рентної
плати за користування надрами в Україні; вперше оцінено обсяги природної ренти та
пропозиції її розподілу між власниками видобувних підприємств і державою;
обґрунтовано ставки плати, розроблено пропозиції до методики її нарахування за
користування надрами при видобутку залізної і марганцевої руди, а також нафти і
газу, що дасть змогу вилучати природну ренту у повному обсязі щодо бюджету
держави; встановлено напрями підвищення фіскальної ефективності справляння
рентних платежів за видобуток залізної та марганцевої руди, а також методи
удосконалення державної політики в системі видобутку корисних копалин.
ПОДАТКОВА СИСТЕМА
 
657.6
А 93
Аудит оподаткування підприємств : Навчальний посібник. - [РМОНУ] / О. А.
Петрик, Г. М. Давидов, О. Ю. Редько та ін.; за заг. ред. О. А. Петрик. - Київ :
ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. - 352 с. - (Бюджетна і податкова
система : методологія, організація, навчання). - Бібліогр. наприкінці розд.
ГРНТИ ББК
06.81.85 65.053
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: Основна мета видання - забезпечення навчально-практичними
матеріалами студентів, а також претендентів на отримання сертифіката аудитора в
Аудиторській палаті України для аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи з
дисципліни "Організація і методика аудиту підприємницької діяльності". Структура
посібника охоплює найважливіші теоретичні й практичні питання аудиторської
перевірки оподаткування підприємств відповідно до норм Податкового кодексу
України. Для кращого сприйняття матеріалу за кожним видом податкових платежів
визначено мету і завдання перевірки, нормативне регулювання, джерела інформації,
програму аудиту.
Навчальна література /Аудит/Осн
 
336.145.1
Д 36
Податкова система України: тренінг-курс : навч. посіб. / [О. М. Тимченко, Ю. В.
Сибірянська, С. М. Кокшарова та ін.] ; за заг. ред. О. М. Тимченко ; Держ. навч.-
наук. установа "Акад. фін. управління". - К. : [ДННУ "Акад. фін. управління"], 2012. -
656 с. - (Серія "Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання" /
голов. ред. серії Т. І. Єфименко). - Бібліогр.: с. 559-564. (Шифр -850517)
ГРНТИ ББК
06.73 65.26
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: Навчальний посібник підготовлено з метою забезпечення швидкого
опанування студентами та іншими заціпленими особами новацій Податкового
кодексу України. Аналітичні завдання для осмислення структури вітчизняної
податкової системи і взаємозв’язки між її елементами та для роботи з нормативною
базою допоможуть самостійно розібратися у нововведеннях, критично оцінити їх,
запропонувати власні ідеї щодо удосконалення податкового законодавства.
Розрахункові задачі відображають реальні господарські операції, пов’язані з
виникненням об’єктів оподаткування, нарахуванням та сплатою податків.
Запропоновано активні методи навчання, спрямовані на розвиток мислення,
формування навичок розрахунків, вироблення здатності аргументовано доводити
власну думку.
Навчальна література /Податкова система/Осн
 
336.21
Р 64
Розвиток податкової системи України : трансформація спрощеної системи
оподаткування : научное издание / Т.І. Єфименко, С.Л. Лондар, Ю.Б. Іванов. -
Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. - 246 с. : іл. - Бібліогр.: с. 238-
245
ГРНТИ ББК
06.73 65.261.3+65.261.4
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: У виданні вміщено результати наукового аналізу складових державної
підтримки та податково-го регулювання малого підприємництва в Україні у
контексті імплементації Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності" від 04.11.2011 № 4014-VI, досліджуються
перспективи подальшого розвитку спрощеної системи оподаткування з огляду на
світовий досвід. Розглядаються питання критеріїв та умов застосування спрощеної
системи оподаткування, обліку та звітності, порядку визначення доходів платника
єдиного податку та їх складу, ставок, податкового (звітного) періоду, порядку
нарахування та строків сплати єдиного податку, ведення обліку і складання
звітності, особливостей нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків
і зборів платниками єдиного податку, порядку обрання або переходу на спрощену
систему оподаткування чи відмови від неї, порядку видачі, отримання та
анулювання свідоцтва платника єдиного податку, відповідальності платника єдиного
податку. Наводиться практичний коментар статей глави 1 розділу XIV Податкового
кодексу України з урахуванням положень Закону України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 04.11.2011 № 4014-VI.
Навчальна література /Податкова система/Осн
 
336.21
Д 44
Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації
податкової реформи : Монографія / За ред. Т.І. Єфименко, А.М. Соколовської. -
Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. - 492 с.
ГРНТИ ББК
06.73.15 65.261
Екземпляри: всього:1 - ЧЗ(1)
Анотація: Монографія присвячена комплексному аналізу податкового
навантаження на економіку, фактори виробництва та окремих економічних агентів.
У ній імплементовано методики розрахунку податкового навантаження на
економіку, фактори виробництва і споживання, що застосовується Європейською
Комісією, у податкову систему України; обґрунтовано з урахуванням змін внесених
Податковим кодексом України, склад податків та інших обов’язкових платежів;
здійснено класифікацію податків і зборів, що входять до Податкового кодексу
України.
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ. ДЕРЖБЮДЖЕТ
 
336.21:
336.145.1
Б 98
Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях :
Навчальний посібник. - [РМОНУ] / М. І. Бондар, В. М. Опарін, О. М. Тимченко та
ін.; Передм. Т.І. Єфименка. - Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012.
- 336 с. - (Бюджетна і податкова система : методологія, організація, навчання). -
Бібліогр. : с. 209-210
ГРНТИ ББК
06.73 65.261.3+65.261.4
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: У навчальному посібнику розглядаються питання оподаткування з
позицій бюджетної та подат-кової систем. У першій частині розкриваються:
необхідність стягнення податку на доходи фізич-них осіб, його внесок у формування
доходів бюджету, основні принципи оподаткування, поря-док сплати, об'єкт
оподаткування, база оподаткування, ставки податку та особливі вимоги до
застосування податкових знижок. У другій частині надаються відповіді на
найпоширеніші питан-ня, які виникають у платників податків щодо норм Бюджетного
та Податкового кодексів України.
Навчальна література /Бюджетна система/Осн
 
336.145.1
Б 98
Бюджетна система України : тренінг-курс : Навчальний посібник. - [РМОНУ] /
В. М. Опарін, С. Я. Кондратюк, Є. О. Малік та ін. ; за заг. ред. В. М. Опаріна. - Київ
: ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. - 392 с. - (Бюджетна і податкова
система : методологія, організація, навчання). - Бібліогр. : с. 386-387
ГРНТИ ББК
06.73 65.261.3
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: У навчальному посібнику розкриваються: засади бюджетного устрою і
формування бюджетної системи України; методи наповнення і джерела доходів
бюджетів та напрями і форми бюджет-них видатків; фінансування й кредитування
бюджету; методики визначення обсягів бюджетних видатків на реалізацію
державою її функцій; відомості про обслуговування і погашення боргових
зобов'язань держави та місцевих органів влади за допомогою бюджетів. Для
кращого сприйняття та засвоєння матеріалу за темами наводяться теоретично-
практичні питання, індивідуальні та практичні завдання, питання для самоперевірки,
тестові завдання, основні бюджетні терміни й поняття, рекомендовані джерела.
Навчальна література /Бюджетна система/Осн
 
336.145.1
Д 36
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014  : стабілізація та сталий
розвиток в умовах реформування економіки України : Монографія / За ред.
Ф.О. Ярошенка. - 2-е вид., перероб. - Київ : ДННУ "Академія фінансового
управління", 2011. - 704 с.
ГРНТИ ББК
06.73 65.26
Екземпляри: всього:2 - ЧЗ(2)
Анотація: У монографії досліджено актуальні проблеми формування державного
бюджету та бюджетної стратегії підтримки економічного зростання в умовах
реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держа-ва". Акцентовано увагу на
макроекономічних передумовах бюджетної стабілізації з урахуванням ризиків
економічних коливань та глобальних фінансових шоків, основних напрямах
бюджетної політики, пріоритетах її раціональності, антикризової спрямованості,
протидії борговим ризикам. Проаналізовано міжнародний досвід оцінки якості
бюджетних систем, бюджетної консолідації та децентралізації, особливості
формування доходів і тенденції змін в структурі видатків державного бюджету,
заходи щодо обмеження дефіциту державного бюджету, підвищення ефективності
управління державним і гарантованим державою боргом. Обґрунтовано пропозиції
щодо подальшої гармонізації бюджетного, податкового та митного законодавства у
контексті імплементації новацій Бюджетного та Податкового кодексів України,
адміністративної реформи. Висвітлено напрями "перезавантаження" державних
фінансів, забезпечення прозорості бюджетної системи.
 
336.145.1
Д 36
Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ : у 4
томах / За заг. ред. : М. Я. Азаров. - Київ : Академія  фінансового  управління. -
2011
Том  4 : Державні соціальні видатки : напрями раціоналізації та підвищення
ефективності / С. Ю. Аксьонова, С. Д. Бушуєв. - 607 с. - Бібліогр. наприкінці розд.
ГРНТИ ББК
06.73 65.26
Екземпляри: всього:2 - ЧЗ(2)
Анотація: У четвертому томі монографії розкривається соціальна складова
бюджетної політики держави - основний інструмент забезпечення базових потреб
населення, підкреслюється необхідність раціоналізації соціальних зобов'язань та
підвищення ефективності державних соціальних видатків, зумовлена соціально-
економічними та демографічними чинниками. Досліджуються об'єктивні
передумови, особливості та закономірності забезпечення соціального розвитку в
Україні, пошуку шляхів модернізації його фінансового забезпечення, гармонізації
бюджетної та соціальної політики.
 
336.145.1
Д 36
Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ : у 4
томах / За заг. ред. : М. Я. Азаров. - Київ : Академія  фінансового  управління. -
2011
Том 3 : Бюджетне планування і прогнозування на середньострокову
перспективу - інноваційна складова управління у сфері державних фінансів .
- 478 с. - Бібліогр. наприкінці розд.
ГРНТИ ББК
06.73 65.26
Екземпляри: всього:2 - ЧЗ(2)
Анотація: Третій том монографії присвячено запровадженню інноваційної складової
управління у сфері державних фінансів - середньострокового планування і
прогнозування. Досліджуються сутність і значення середньострокового бюджетного
планування і прогнозування як важливого інструменту фінансово-економічної
стабілізації, що дає змогу оцінювати урядові рішення на предмет відповідності
довго- і середньостроковій фінансовій стратегії держави, підвищувати рівень
прозорості, спадкоємності бюджетного процесу, фіскальної дисципліни тощо.
Висвітлено основні концептуальні підходи та зарубіжний досвід, проаналізовано роль
і значення системи макроекономічних показників та програмно-цільового методу у
середньостроковому бюджетному плануванні й прогнозуванні, значну увагу
приділено розробленню відповідної нормативно-правової бази.
Навчальна література /Бюджетна система/Осн
 
336.145.1
О-60
Опришко В.Ф.
Бюджетне законодавство України : Навчальний посібник. - [РМОНУ] / В.Ф.
Опришко, А.Т. Ковальчук, Н.А. Фукус; За заг. ред. В.Ф. Опришка; Передм. Т.І.
Єфименка. - Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. - 240 с. -
(Бюджетна і податкова система : методологія, організація, навчання). - Бібліогр.: с.
207-216
ГРНТИ ББК
06.73 65.261.3+67.301
Екземпляри: всього:3 - ЧЗ(3)
Анотація: Навчальний посібник підготовлено з метою узагальнення вітчизняного
досвіду формування бюджетного законодавства та обґрунтування основних
напрямів його подальшого вдосконалення. Видання базується на сучасних
досягненнях вітчизняної правової науки та чинних нормативно-правових актах,
враховує новітні тенденції в розвитку національної бюджетної системи й бюджетного
законодавства. Посібник орієнтований на формування глибоких теоретичних і
практичних знань та набуття відповідних фахових компетенцій з бюджетного права
Навчальна література /Бюджетна система/Осн
   Укладач: Бібліотекар ДФ УДУФМТ Надточий О.М.